[Note] Một số mẹo khi dùng Ubuntu

Posted by BlogK on 2015-03-24

ubuntu2

Note này chủ yếu viết với mục đích để note cho chính mình nên 1 số thứ mình viết rất ngắn gọn hoặc theo ý hiểu của mình nên mong các bạn thông cảm.

Lần đầu tiên sử dụng Ubuntu: 15/03/2015

Đầu tiên là cài Unikey cho Ubuntu

Cái này làm mình phải cài lại Ubuntu 1 lần nữa :v

 • Mở Terminal gõ:
  sudo apt-get install ibus-unikey ibus restart
 • Vào phần thiết lập Text Entry thêm Vietnamese (Unikey). Done!

1. Cài đặt bộ stack LAMP = Linux + Apache + MySQL + PHP

 • Gõ lệnh:
  sudo apt-get install lamp-server^

2. Khởi động Apache với tên service là: apache2
sudo service apache2 start

Nếu không muốn cái thủ công có thể sử dụng các script như EasyEngine, VPSSIM.

3. Tạo Virtual Host

 • Copy file:
  sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/mysite.conf

 • Sửa file mysite.conf
  Cái này tự biết nhé :v

 • Enable Site:
  sudo a2ensite mysite

 • Sửa file apache2.conf trong thư mục /etc/apache2
  Không sửa file này thì bị lỗi 403 thì phải :v

 • Sửa file hosts
  Để trỏ domain do mình tự định nghĩa về localhost
  Restart apache2

2. Cài đặt phpMyAdmin trên Ubuntu

 • Mở terminal gõ:
  [code]sudo apt-get install phpmyadmin[/code]

 • Sửa file /etc/apache2/apache2.conf:(Chèn vào cuối file)
  Include /etc/phpmyadmin/apache.conf

Khởi động lại apache2:
sudo service apache2 restart

3. Cài đặt Sublime Text

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-2 sudo apt-get update sudo apt-get install sublime-text

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/sublime-text-3 sudo apt-get update sudo apt-get install sublime-text-installer

4. Xóa tag trên git Hub

git push origin :1.1.0

5. Compile JavaC encoding UTF-8

`
javac -encoding UTF8 Game2048.java

6. Sửa DNS

Mở Terminal gõ

sudo gedit /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
`

Chèn thêm 2 dòng sau (Google DNS)
nameserver 8.8.8.8 nameserver 8.8.4.4

Sau đó gõ tiếp:
sudo resolvconf -u

Done :]

7. Cài đặt composer

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php

Tiếp tục:
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Done! Tiếp tục gõ:
composer --version
Để xem phiên bản đã cài đặt của composer.

Tạm thế thôi. Có gì lại viết tiếp :P